Daikin

A jótállási jegy csak a Magyarországon forgalomba hozott berendezésekre és fogyasztónak minősülő vásárlók esetén használható

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által vásárolt készülékre a  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező jótállás vonatkozik, melyet társaságunk az értékesítő cég biztosít. A termék gyártójának neve és címe: Daikin Hungary Kft., 1117 Budapest Fehérvári út 84/a.

Ennek megfelelően:

  • A jótállási idő a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést társaságunk, vagy társaságunk megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezésétől számított egy év. A karbantartási naplóban feltüntetett kötelező karbantartások elvégzése esetén 36 hónap.
  • Ha a készülék az üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül meghibásodik és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, akkor azt, amennyiben a vásárló igényli, azonos típusú új készülékre kell kicserélni.

 

Hibás termék esetén a jótállás időtartama alatt a vásárló választása szerint:

  • Díjmentes kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az Társaságunknak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a vásárló kijavítást kér, akkor Társaságunk törekszik arra, hogy azt a bejelentéstől számított 15 napon belül elvégezze úgy, hogy a készülék használhatósága és értéke a hibátlan termékhez képest nem csökken. A kijavított készüléknél a jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatta.
  • A készülék vagy 10.000 Ft eladási ár feletti alkatrészeinek kicserélése esetén a jótállási idő a kicserélt készülékre vagy alkatrészekre vonatkozóan a kicserélés időpontjától számított további 1 év. Ezt a körülményt a szerviz a jótállási jegyen köteles feltüntetni.
  • Ha Társaságunk a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítást, kicserélést a vásárló érdekeire is tekintettel megfelelő határidőn belül nem tudja elvégezni, vagy a vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő joga megszűnt, a vásárló arányos árleszállítást kérhet, vagy a hibát Társaságunk költségére mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállás a vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Mivel a vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

  • A jótállás jótállási jeggyel és számlával együtt érvényes.
  • Követelje meg a jótállási jegy pontos kitöltését.
  • A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után,
  • Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető,
  • Kezelési útmutatótól eltérő használat miatt (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk. Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék) esetén pótoljuk.

 Fontos tudnivalók:

 A vásárlók főbb jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek főbb kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet tartalmazza.

A vásárló a jótálláson alapuló igényével kapcsolatos nyilatkozatait és panaszait társaságunkhoz intézheti.

Ha a panasz ily módon nem rendeződne a vásárló a gyártóhoz fordulhat.

Ha a hiba jellege (pl. termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv (KERMI) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezek kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez. Fogyasztói jogvita esetén a vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Vélemény, hozzászólás?