HD

A SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS IGAZOLÁSA:

 A TELEPÍTÉS KÖRÜLMÉNYEIT ÉS A MÉRT PARAMÉTEREKET A BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYVBEN/MUNKALAPON KELL RÖGZÍTENIE A TELEPÍTŐNEK, AZ ALÁBBI ADATOK MEGADÁSÁVAL:

 külső időjárási adatok, belső tér hőmérséklete, szerelési távolság, szintkülönbség, a felhasznált cső méretei, a vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa, gyári száma), a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg mennyisége, az áramellátás módja, nyomás és elpárolgási adatok, a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) is fel kell tüntetni;

A Garanciajegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező klímaszerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. F-gáz képesítést igazoló kártya számát.

A berendezés rendszeres, szakszerű karbantartást igényel, melynek hiánya esetén a készülék elveszíti a garanciát. A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente. A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen, és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül,- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembe helyező, de ennek igazolásához a számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni.

Dokumentumok: minden – az alábbi szabályozásban említett – dokumentummal kapcsolatban a fő szabály, hogy akkor fogadható el a kiterjesztett garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) – a berendezések oldalán található – és a típusszámot (Model) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

2. A GARANCIA TÍPUSAI

 1. EGY ÉV KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

Fogyasztónak minősülő vásárlóink felé egy év kötelező jótállást vállal az Eladó. A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Vállalkozásként a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza); rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya; elemi kár, természeti csapás okozta.  

A KEZELÉSI ÚTMUTATÓTÓL ELTÉRŐ HASZNÁLAT MIATT BEKÖVETKEZETT HIBÁÉRT – AMENNYIBEN A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK ELVÉGZÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZERVIZ BIZONYÍTJA, HOGY A HIBA RENDELLENES HASZNÁLAT, ÁTALAKÍTÁS, SZAKSZERŰTLEN KEZELÉS, HELYTELEN TÁROLÁS, ELEMI KÁR, VAGY EGYÉB A VÁSÁRLÁS UTÁN KELETKEZETT OKBÓL ADÓDIK – JÓTÁLLÁST NEM VÁLLALUNK (A KÜLTÉRI EGYSÉG LEVEGŐ ELLÁTÁSÁNAK GÁTLÁSA, TÚLTÖLTÉS, SZENNYEZETTSÉG, STB.).

 A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli.

Az elveszett Garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

A garanciális vagy egyéb javítás menete a következő. Amennyiben a berendezés semmilyen működésre utaló jelet nem ad, a használati útmutatóban részletezett hibaészlelés alapján nem sikerült a hibát beazonosítani (távirányítóból kifogyott az elem stb.), vagy a beltéri egység hibakódot ír ki, akkor a berendezést azonnal üzemen kívül kell helyezni, áramta­lanítani és értesíteni az Eladó, telepítő, üzembe helyező, karbantartó céget (az esetleges hibakóddal), aki elvégzi a hibafeltárást és a javítást.

A jótállási igény a Garanciajeggyel érvényesíthető. Garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben az egy év kötelező jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállás a Garanciajegyhez vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt – a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló – beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk, tehát kompresszor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben a kompresszor kiszerelése előtt minden esetben értesíteni kell bennünket. Az értesítést és az időpont egyeztetést az üzembe helyezőnek kell megtennie.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN A FOGYASZTÓ A MEGYEI (FŐVÁROSI) KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁK MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁT IS KEZDEMÉNYEZHETI.

 A Fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 2. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Fogyasztónak minősülő és a Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink felé 2 év kellékszavatossági kötelezettséget vállalunk hibás teljesítésünk esetén.

A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

KÉRHET KIJAVÍTÁST VAGY KICSERÉLÉST, KIVÉVE, HA AZ EZEK KÖZÜL A JOGOSULT ÁLTAL A VÁLASZTOTT IGÉNY TELJESÍTÉSE LEHETETLEN, VAGY HA AZ A LEHETŐSÉG TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEHASONLÍTVA ARÁNYTALAN TÖBBLETKÖLTSÉGET EREDMÉNYEZNE AZ ELADÓNAK. HA A KIJAVÍTÁST VAGY A KICSERÉLÉST NEM KÉRTE, ILLETVE NEM KÉRHETTE, ÚGY IGÉNYELHETI AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ARÁNYOS LESZÁLLÍTÁSÁT, VAGY A HIBÁT AZ ELADÓ KÖLTSÉGÉRE A JOGOSULT IS KIJAVÍTHATJA, ILLETVE MÁSSAL KIJAVÍTTATHATJA VAGY – VÉGSŐ ESETBEN – A SZERZŐDÉSTŐL IS ELÁLLHAT.

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jogosult viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

A JOGOSULT KÖTELES A HIBÁT ANNAK FELFEDEZÉSE UTÁN HALADÉKTALANUL, DE NEM KÉSŐBB, MINT A HIBA FELFEDEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT KETTŐ HÓNAPON BELÜL KÖZÖLNI. UGYANAKKOR FELHÍVOM A FIGYELMÉT, HOGY A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 2 ÉVES HATÁRIDŐN TÚL KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGAIT MÁR NEM ÉRVÉNYESÍTHETI.

 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jogosult igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jogosult köteles bizonyítani, hogy a Jogosult által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 3. TERMÉKSZAVATOSSÁG:

 Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termék gyártójával (Importőrével) szemben közvetlenül termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A termék tulajdonjogának átruházása esetén – törvényi engedményesként – a termékszavatossági jogok az új tulajdonost illetik, az új tulajdonos érvényesíthet jogokat a gyártóval szemben (amennyiben az új tulajdonos is fogyasztónak minősül).

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó (Importőr) általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (Importőrrel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. 

A GYÁRTÓ (IMPORTŐR) KIZÁRÓLAG AKKOR MENTESÜL TERMÉKSZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGE ALÓL, HA BIZONYÍTANI TUDJA, HOGY A TERMÉKET NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN GYÁRTOTTA, ILLETVE HOZTA FORGALOMBA, VAGY A HIBA A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA ÁLLÁSA SZERINT A FORGALOMBA HOZATAL IDŐPONTJÁBAN NEM VOLT FELISMERHETŐ VAGY A TERMÉK HIBÁJA JOGSZABÁLY VAGY KÖTELEZŐ HATÓSÁGI ELŐÍRÁS ALKALMAZÁSÁBÓL ERED.  

A GYÁRTÓNAK (IMPORTŐRNEK) A MENTESÜLÉSHEZ ELEGENDŐ EGY OKOT BIZONYÍTANIA.  

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY UGYANAZON HIBA MIATT KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYT EGYSZERRE, EGYMÁSSAL PÁRHUZAMOSAN NEM ÉRVÉNYESÍTHET. TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉNEK EREDMÉNYES ÉRVÉNYESÍTÉSE ESETÉN AZONBAN A KICSERÉLT TERMÉKRE, ILLETVE KIJAVÍTOTT RÉSZRE VONATKOZÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYÉT A GYÁRTÓVAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTHETI.

 

4. KITERJESZTETT GARANCIA

Az Eladó (Importőrrel együttműködve) a HD oldalfali mono és multi split klímaberendezésekre 3 év időtartamra kiterjeszti a kellékszavatossági kötelezettségét. A garanciavállalás során a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (hibás teljesítési vélelem) nem alkalmazható, és a kiterjesztett garanciavállalás a Polgári Törvénykönyv 6:159. § – 6:167. § meghatározott kellékszavatossági jellegű felelősségvállalást jelent az alábbi feltételekkel.

A KITERJESZTETT GARANCIA PLUSZ FELTÉTELEI HD KLÍMABERENDEZÉSEK ESETÉBEN:

Származás igazolása (az Importőr beazonosíthatósága); csak az interneten regisztrált, és folyamatosan követett berendezésekre és a regisztrációs felület kötelező  rovatainak kitöltése – különösen a rendszeres karbantartásnak a vezetése – esetén érvényes;

a kiterjesztett garancia” vonatkozik minden „komfort hűtési” célra használt oldalfali mono és multi split klímaberendezésre. „Komfort hűtés” a lakásban felszerelt (a lakást nem használják idegenforgalmi célokra), jellemzően nyári időszakban működő készülék, amelyet nem technológiai hűtésre (pl. szerverhelyiség hűtése) iroda hűtésre, vagy teljes körű téli fűtésre is használnak.; a végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát;

 az internetes felületen történt regisztrálás, a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok, vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti; a számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, model) és szériaszámát (Serial no.)!

 A kiterjesztett garancia az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt – a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló – beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető.

FENNTARTJUK A JOGOT ARRA, HOGY FŐDARAB MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HIBA OKÁT ÉS KÖRÜLMÉNYEIT MEGVIZSGÁLJUK, TEHÁT KOMPRESSZOR MEGHIBÁSODÁS ESETÉN GARANCIÁLISNAK VÉLT ESETBEN A KOMPRESSZOR KISZERELÉSE ELŐTT MINDEN ESETBEN ÉRTESÍTENI KELL AZ IMPORTŐRT.  AZ ÉRTESÍTÉST ÉS AZ IDŐPONT EGYEZTETÉST AZ ÜZEMBE HELYEZŐNEK KELL MEGTENNIE.

Vélemény, hozzászólás?