Panasonic

1. A jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok:

 Ptk. 305. § 311/A. §, Ptk. 685. § d) és e) pont, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

 2. A jótállás időtartama a vásárlástól számított 2 év, a kompresszorra +3 év.

 3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.

 4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

 5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.

 6. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni (49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §). Ennek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

 7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

 8. A jogosult elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (forgalmazónak) a másik jótállási (vagy szavatossági) igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a hiba súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak (fogyasztónak) okozott kényelmetlenséget.

 9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett (forgalmazó) a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 10. A kijavítást, vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

 11. A jogosult a jótállással kapcsolatos igényeit a vásárlás (ill. szabályosan történt üzembe helyezés) időpontjától számított kétéves elévülési, illetve hároméves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

 12. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 13. Amennyiben a termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 14. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni (a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 3.§ (1) pontban leírtaknak megfelelően), abban megadni az indoklást, ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől és a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

 15. A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 16. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavításnak az a része, amely alatt a jogosult fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a jótállás keretében végzett javítás időtartamával meghosszabbodik, illetve a jótállási idő a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be.

17. A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a le-, és felszerelésről, valamint az el-, és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

 18. Jótállási igény nem érvényesíthető:

 a. Rendeltetés ellenes használat, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen üzembe helyezés, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.

 b. Karbantartási – tisztítási munkák esetén.

 c. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz, vagy nem a hivatalos márkaszerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

 d. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatból eredő kopása esetén.

 19. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (osztott légkondícionáló berendezések) és akkor is, ha a szerviznek ugyan nincs üzembe helyezési kötelezettsége, de a vásárló azt megrendeli.

 20. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe. Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen,

Vélemény, hozzászólás?